Η προκηρύξεις των πρωταθλημάτων κορασίδων-νεανίδων της ΕΚΑΣΘ

787

ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ

Σύμφωνα  με τις διατάξεις των ισχυόντων Αθλητικών Νόμων (2725/1999, 3057/2002 & 3264/2004), των Καταστατικών της Ε.Ο.Κ. & της Ε.ΚΑ.Σ.Θ., των Κανονισμών της Ε.Ο.Κ., καθώς και των Γενικών  Προκηρύξεων  των Πρωταθλημάτων της Ε.Ο.Κ. και της Ε.ΚΑ.Σ.Θ. αγων.περ.:2014/2015,


Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε

το Πρωτάθλημα Καλαθοσφαίρισης ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ αγων.περ.:2014/2015, με τους παρακάτω όρους:

 

ΑΡΘΡΟ  1:  ΣΩΜΑΤΕΙΑ  ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΑ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ –  ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ    

                  ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΚΛΗΡΩΣΗ  ΑΓΩΝΩΝ – ΕΝΑΡΞΗ

 

Στο Πρωτάθλημα  Καλαθοσφαίρισης  ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ  2014/2015 μετέχουν ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ  όλα τα Σωματεία  που  ανήκουν στην  δύναμη  της  Ε.ΚΑ.Σ.Θ. Τα Σωματεία που θα πάρουν μέρος στα Πρωταθλήματα Εθνικών Κατηγοριών Γυναικών, πρέπει  ΥΠΟΧΡΕΩTΙΚΑ  να συμμετάσχουν σε ένα από τα Πρωταθλήματα ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ ή ΝΕΑΝΙΔΩΝ.

Οι δηλώσεις συμμετοχής των Σωματείων πρέπει να υποβληθούν στην Ε.ΚΑ.Σ.Θ., τo αργότερο μέχρι 21/07/2014, ημέρα  ΔΕΥΤΕΡΑ & ώρα 15:30. Οι δηλώσεις συμμετοχής πρέπει να  περιλαμβάνουν τα στοιχεία που προβλέπονται από τους Κανονισμούς της  Ε.Ο.Κ. (άρθρο 28)  καθώς επίσης όνομα υπευθύνου, τηλέφωνο, νούμερο fax & e-mail.

Σε περίπτωση που Σωματείο δεν διαθέτει δικό του κλειστό γήπεδο,  πρέπει μαζί με τη  δήλωση συμμετοχής  να υποβάλει στην Ε.ΚΑ.Σ.θ. και το έγγραφο, το οποίο να βεβαιώνει ότι του παραχωρήθηκε ως έδρα, το γήπεδο που  προτείνει, καθώς και την άδεια λειτουργίας του γηπέδου.

Η προσκόμιση της γηπεδότητας του ενδιαφερόμενου Σωματείου πρέπει να υποβληθεί  στην Ε.ΚΑ.Σ.Θ. μαζί με τη δήλωση συμμετοχής.

Η κλήρωση των αγώνων θα πραγματοποιηθεί την 29.08.2014, ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 19:00 στα γραφεία της Ένωσης, παρουσία εκπροσώπων των Σωματείων.

Η έναρξη του Πρωταθλήματος ορίζεται για την  20.09.2014 ημέρα  ΣΑΒΒΑΤΟ.

Οι αγώνες της Α΄ & Β΄ Φάσης του Πρωταθλήματος θα διεξάγονται με δύο (2) Διαιτητές & δύο (2) Βοηθ.Διαιτητών.

 

ΑΡΘΡΟ  2: ΜΠΑΛΕΣ ΑΓΩΝΩΝ

Ισχύει το άρθρο 2 της Γενικής Προκήρυξης Πρωταθλημάτων αγων.περ.:2014/2015.

 

ΑΡΘΡΟ  3:  ΓΗΠΕΔΑ ΑΓΩΝΩΝ

Ισχύει το άρθρο 3 της Γενικής Προκήρυξης Πρωταθλημάτων αγων.περ.:2014/2015.

 

 

ΑΡΘΡΟ 4: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ

Ισχύει το άρθρο 4 της Γενικής Προκήρυξης Πρωταθλημάτων αγων.περ.:2014/2015.

 

ΑΡΘΡΟ  5:  ΣΥΣΤΗΜΑ  ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ  ΤΟΥ  ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ

Ο  τρόπος  διεξαγωγής  θα  εξαρτηθεί  από  τον  αριθμό  των  ομάδων που  θα δηλώσουν  συμμετοχή και θα γνωστοποιηθεί  στα σωματεία με συμπληρωματική προκήρυξη.

Η Ομάδα που θα καταλάβει την 1η θέση της Τελικής Βαθμολογικής Κατάταξης θα είναι η Πρωταθλήτρια  ομάδα   ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ  της Ε.ΚΑ.Σ.Θ. αγων.περ.:2014/2015 και θα εκπροσωπήσει την Ένωση στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα  ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ  αγων.περ.:2014/2015.

Οι αγώνες του Πρωταθλήματος ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ  θα διεξάγονται ημέρα ΣΑΒΒΑΤΟ  ή  και  άλλη  μέρα, εφόσον δε, παραστεί ανάγκη για  την έγκαιρη περάτωση  του Πρωταθλήματος,  θα διεξάγονται   και  άλλες ημέρες της εβδομάδος.

Σε περίπτωση δε, που αγώνας του Πρωταθλήματος ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ  συμπίπτει  με αγώνα άλλου  Πρωταθλήματος  ή αθλήματος  στο ίδιο γήπεδο, η Ε.ΚΑ.Σ.Θ.  έχει  το δικαίωμα να επιφέρει τροποποιήσεις στο Πρόγραμμα, για να εξασφαλιστεί η  απρόσκοπτη διεξαγωγή  του  Πρωταθλήματος.

Τα  Σωματεία  υποχρεούνται  να  είναι  εμπρόθεσμα  και  στην  καθορισμένη ώρα έναρξης στο  γήπεδο  τέλεσης  του αγώνα, με  δική τους ευθύνη  και  ανεξάρτητα  από το  μέσο  μετακίνησής τους.

Στο Πρωτάθλημα ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ θα συμμετέχει η Μικτή ομάδα της Ένωσης.

 

ΑΡΘΡΟ 6: ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΘΛΗΤΡΙΕΣ

Ισχύει το άρθρο 5 της Γενικής Προκήρυξης Πρωταθλημάτων αγων.περ.:2014/2015.

 

ΑΡΘΡΟ 7: ΔΕΛΤΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΑΘΛΗΤΡΙΩΝ

Ισχύει το άρθρο 6 της Γενικής Προκήρυξης Πρωταθλημάτων αγων.περ.:2014/2015.

 

ΑΡΘΡΟ 8: ΑΝΑΒΟΛΗ ΑΓΩΝΩΝ

Ισχύει το άρθρο 7 της Γενικής Προκήρυξης Πρωταθλημάτων αγων.περ.:2014/2015.

 

ΑΡΘΡΟ 9: ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ – ΚΑΤΑΤΑΞΗ

Ισχύει το άρθρο 8 της Γενικής Προκήρυξης Πρωταθλημάτων αγων.περ.:2014/2015.

 

ΑΡΘΡΟ  10:  ΠΑΡΑΠΤΩΜΑΤΑ  – ΚΥΡΩΣΕΙΣ

Ισχύει το άρθρο 9 της Γενικής Προκήρυξης Πρωταθλημάτων αγων.περ.:2014/2015.

 

ΑΡΘΡΟ  11:  ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ – ΒΟΗΘΟΙ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ – ΚΟΜΙΣΑΡΙΟΙ

Ισχύει το άρθρο 10 της Γενικής Προκήρυξης Πρωταθλημάτων αγων.περ.:2014/2015.

 

ΑΡΘΡΟ  12:  ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ  –  ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ  –  ΠΑΡΑΒΟΛΑ

Ισχύει το άρθρο 11 της Γενικής Προκήρυξης Πρωταθλημάτων αγων.περ.:2014/2015.

 

AΡΘΡΟ  13:  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ  ΟΡΟΙ

Κάθε διαγωνιζόμενο Σωματείο θα πρέπει να καταβάλει παράβολο συμμετοχής εβδομήντα (70) ευρώ για να γίνει δεκτή η δήλωση συμμετοχής του στο Πρωτάθλημα.

Για  όλους τους αγώνες  θα  ισχύει  εισιτήριο  3€.

Για το Πρωτάθλημα των ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ,  την οικονομική διαχείριση  των αγώνων (έκδοση-θεώ-ρηση-διάθεση εισιτηρίων, καταβολή αποζημιώσεων Διαιτητών-Βοηθ.Διαιτητών-Γυμνασιαρ-χών), την εξασφάλιση των αδειών έχει ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ & ΜΟΝΟΝ η Ε.ΚΑ.Σ.Θ.

Τονίζεται  δε  ιδιαίτερα  ότι  κανένα  Σωματείο δεν έχει  δικαίωμα  διάθεσης  εισιτηρίων  ή  καρτών  ελευθέρας  εισόδου. Συνεπώς τα πάσης  φύσεως διαρκείας ή κάρτες ελευθέρας εισόδου, πρέπει με μέριμνα του Σωματείου που τα έχει εκδώσει, να ανταλλάσσονται με εισιτήρια του συγκεκριμένου αγώνα πριν την είσοδο των κατόχων τους στο γήπεδο

Σε κάθε Διαιτητή, Βοηθό Διαιτητή & Γυμνασίαρχο όπου υπάρχει, θα καταβάλλεται  αποζημίωση  το  ύψος  της  οποίας  θα  αποφασισθεί  από  το  Δ.Σ.  της  Ε.ΚΑ.Σ.Θ.

Σε περίπτωση αναβολής ή διακοπής αγώνα τα έξοδα του αγώνα, επιβαρύνουν τους υπαίτιους της αναβολής ή διακοπής του.

 

ΑΡΘΡΟ  14: ΕΠΑΘΛΑ  ΚΑΙ  ΒΡΑΒΕΙΑ

Στη Πρωταθλήτρια ομάδα θα απονεμηθεί ΚΥΠΕΛΛΟ και ΔΙΠΛΩΜΑΤΑ με ΧΡΥΣΟ ΜΕΤΑΛΛΙΟ στις 12 αθλήτριες καθώς και στον προπονητή -τρια τους.

Στις ομάδες που θα καταλάβουν την 2η και 3n θέση στην Τελική  κατάταξη, θ’ απονεμηθούν ΔΙΠΛΩΜΑΤΑ με ΑΡΓΥΡΟ και ΧΑΛΚΙΝΟ ΜΕΤΑΛΛΙΟ,  αντίστοιχα.

Τέλος, θα απονεμηθεί ΚΥΠΕΛΛΟ ΗΘΟΥΣ στην ομάδα που θα επιδείξει το υψηλότερο αθλητικό φρόνημα που αρμόζει στους αγωνιστικούς χώρους.

 

ΑΡΘΡΟ  15:  Γ  Ε  Ν  Ι  Κ  Α

Ισχύει το άρθρο 14 της Γενικής Προκήρυξης Πρωταθλημάτων αγων.περ.:2014/2015.

 

ΝΕΑΝΙΔΩΝ

Σύμφωνα  με τις διατάξεις των ισχυόντων Αθλητικών Νόμων (2725/1999, 3057/2002 & 3264/2004), των Καταστατικών της Ε.Ο.Κ. & της Ε.ΚΑ.Σ.Θ., των Κανονισμών της Ε.Ο.Κ., καθώς και των Γενικών  Προκηρύξεων  των Πρωταθλημάτων της Ε.Ο.Κ. και της Ε.ΚΑ.Σ.Θ. αγων.περ.:2014/2015,

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε

το Πρωτάθλημα Καλαθοσφαίρισης ΝΕΑΝΙΔΩΝ αγων.περ.:2014/2015, με τους παρακάτω όρους.

 

ΑΡΘΡΟ  1:  ΣΩΜΑΤΕΙΑ  ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΑ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ –  ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ    

                  ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΚΛΗΡΩΣΗ  ΑΓΩΝΩΝ – ΕΝΑΡΞΗ

 

Στο Πρωτάθλημα  Καλαθοσφαίρισης  ΝΕΑΝΙΔΩΝ  2014/2015 μετέχουν ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ  όλα τα Σωματεία  που  ανήκουν στην  δύναμη  της  Ε.ΚΑ.Σ.Θ. Τα Σωματεία που θα πάρουν μέρος στα Πρωταθλήματα Εθνικών Κατηγοριών Γυναικών, πρέπει  ΥΠΟΧΡΕΩTΙΚΑ  να συμμετάσχουν σε ένα από τα Πρωταθλήματα ΝΕΑΝΙΔΩΝ ή ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ.

Οι δηλώσεις συμμετοχής των Σωματείων πρέπει να υποβληθούν στην Ε.ΚΑ.Σ.Θ., τo αργότερο μέχρι 21.07.2014, ημέρα  ΔΕΥΤΕΡΑ & ώρα 15:30. Οι δηλώσεις συμμετοχής πρέπει να  περιλαμβάνουν τα στοιχεία που προβλέπονται από τους Κανονισμούς της  Ε.Ο.Κ. (άρθρο 28)  καθώς επίσης όνομα υπευθύνου, τηλέφωνο, νούμερο fax, e-mail.

Σε περίπτωση που Σωματείο δεν διαθέτει δικό του κλειστό γήπεδο,  πρέπει μαζί με τη  δήλωση συμμετοχής  να υποβάλει στην Ε.ΚΑ.Σ.θ. και το έγγραφο, το οποίο να βεβαιώνει ότι του παραχωρήθηκε ως έδρα, το γήπεδο που  προτείνει, καθώς και την άδεια λειτουργίας του γηπέδου.

Η προσκόμιση της γηπεδότητας του ενδιαφερόμενου Σωματείου πρέπει να υποβληθεί  στην Ε.ΚΑ.Σ.Θ. μαζί με τη δήλωση συμμετοχής.

Η κλήρωση των αγώνων θα πραγματοποιηθεί την 29.08.2014, ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 18:45 στα γραφεία της Ένωσης, παρουσία εκπροσώπων των Σωματείων.

Η έναρξη του Πρωταθλήματος ορίζεται για την 23/09/2014 ημέρα ΤΡΙΤΗ.

Οι αγώνες της Α΄ & Β΄ Φάσης του Πρωταθλήματος θα διεξάγονται με δύο (2) Διαιτητές & δύο (2) Βοηθ.Διαιτητών.

 

ΑΡΘΡΟ  2: ΜΠΑΛΕΣ ΑΓΩΝΩΝ

Ισχύει το άρθρο 2 της  Γενικής Προκήρυξης Πρωταθλημάτων αγων.περ.:2014/2015.

 

ΑΡΘΡΟ  3:  ΓΗΠΕΔΑ ΑΓΩΝΩΝ

Ισχύει το άρθρο 3 της  Γενικής Προκήρυξης Πρωταθλημάτων αγων.περ.:2014/2015.

 

ΑΡΘΡΟ 4: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ

Ισχύει το άρθρο 4 της  Γενικής Προκήρυξης Πρωταθλημάτων αγων.περ.:2014/2015.

 

ΑΡΘΡΟ  5:  ΣΥΣΤΗΜΑ  ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ  ΤΟΥ  ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ

Ο  τρόπος  διεξαγωγής  θα  εξαρτηθεί  από  τον  αριθμό  των  ομάδων που  θα δηλώσουν  συμμετοχή και θα γνωστοποιηθεί  στα σωματεία με συμπληρωματική προκήρυξη.

Η Ομάδα που θα καταλάβει την 1η θέση της Τελικής Βαθμολογικής Κατάταξης θα είναι η Πρωταθλήτρια  ομάδα   ΝΕΑΝΙΔΩΝ  της Ε.ΚΑ.Σ.Θ. αγωνιστικής περιόδου 2014/2015 και θα εκπροσωπήσει την Ένωση στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα  ΝΕΑΝΙΔΩΝ  αγωνιστικής περιόδου 2014/2015.

Οι αγώνες του Πρωταθλήματος ΝΕΑΝΙΔΩΝ  θα διεξάγονται μία φορά  την εβδομάδα ημέρα ΤΡΙΤΗ και άλλη μέρα, εφόσον δε παραστεί ανάγκη για την έγκαιρη περάτωση του Πρωταθλήματος,  θα διεξάγονται   και  άλλες ημέρες της εβδομάδος.

Σε περίπτωση δε, που αγώνας του Πρωταθλήματος ΝΕΑΝΙΔΩΝ  συμπίπτει  με αγώνα άλλου  Πρωταθλήματος  ή αθλήματος  στο ίδιο γήπεδο, η Ε.ΚΑ.Σ.Θ.  έχει  το δικαίωμα να επιφέρει τροποποιήσεις στο Πρόγραμμα, για να εξασφαλιστεί η απρόσκοπτη διεξαγωγή  του  Πρωταθλήματος.

Τα  Σωματεία  υποχρεούνται  να  είναι  εμπρόθεσμα  και  στην  καθορισμένη ώρα έναρξης στο  γήπεδο  τέλεσης  του αγώνα, με  δική τους ευθύνη  και  ανεξάρτητα  από το  μέσο  μετακίνησής τους.

 

ΑΡΘΡΟ 6: ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΘΛΗΤΡΙΕΣ

Ισχύει το άρθρο 5 της  Γενικής Προκήρυξης Πρωταθλημάτων αγων.περ.:2014/2015.

 

ΑΡΘΡΟ 7: ΔΕΛΤΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΑΘΛΗΤΡΙΩΝ

Ισχύει το άρθρο 6 της  Γενικής Προκήρυξης Πρωταθλημάτων αγων.περ.:2014/2015.

 

ΑΡΘΡΟ 8: ΑΝΑΒΟΛΗ ΑΓΩΝΩΝ

Ισχύει το άρθρο 7 της  Γενικής Προκήρυξης Πρωταθλημάτων αγων.περ.:2014/2015.

 

ΑΡΘΡΟ 9: ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ – ΚΑΤΑΤΑΞΗ

Ισχύει το άρθρο 8 της  Γενικής Προκήρυξης Πρωταθλημάτων αγων.περ.:2014/2015.

 

ΑΡΘΡΟ  10:  ΠΑΡΑΠΤΩΜΑΤΑ  – ΚΥΡΩΣΕΙΣ

Ισχύει το άρθρο 9 της  Γενικής Προκήρυξης Πρωταθλημάτων αγων.περ.:2014/2015.

 

ΑΡΘΡΟ  11:  ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ – ΒΟΗΘΟΙ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ – ΚΟΜΙΣΑΡΙΟΙ

Ισχύει το άρθρο 10 της  Γενικής Προκήρυξης Πρωταθλημάτων αγων.περ.:2014/2015.

 

ΑΡΘΡΟ  12:  ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ  –  ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ  –  ΠΑΡΑΒΟΛΑ

Ισχύει το άρθρο 11 της  Γενικής Προκήρυξης Πρωταθλημάτων αγων.περ.:2014/2015.

 

AΡΘΡΟ  13:  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ  ΟΡΟΙ

Κάθε διαγωνιζόμενο Σωματείο θα πρέπει να καταβάλει παράβολο συμμετοχής εβδομήντα (70) ευρώ για να γίνει δεκτή η δήλωση συμμετοχής του στο Πρωτάθλημα.

Για  όλους τους αγώνες  θα  ισχύει  εισιτήριο  3€.

Για το Πρωτάθλημα των ΝΕΑΝΙΔΩΝ, την οικονομική διαχείριση των αγώνων ( έκδοση-θεώρη-ση-διάθεση εισιτηρίων, καταβολή αποζημιώσεων Διαιτητών-Βοηθ.Διαιτητών-Γυμνασιαρχών), την εξασφάλιση  των αδειών έχει  ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ  &  ΜΟΝΟΝ  η  Ε.ΚΑ.Σ.Θ.

Τονίζεται  δε  ιδιαίτερα  ότι  κανένα  Σωματείο δεν έχει  δικαίωμα  διάθεσης  εισιτηρίων  ή  καρτών  ελευθέρας  εισόδου. Συνεπώς τα πάσης  φύσεως διαρκείας ή κάρτες ελευθέρας εισόδου, πρέπει με μέριμνα του Σωματείου που τα έχει εκδώσει, να ανταλλάσσονται με εισιτήρια του συγκεκριμένου αγώνα πριν την είσοδο των κατόχων τους στο γήπεδο

Σε κάθε Διαιτητή, Βοηθό Διαιτητή & Γυμνασίαρχο όπου υπάρχει, θα καταβάλλεται  αποζημίωση  το  ύψος  της  οποίας  θα  αποφασισθεί  από  το  Δ.Σ.  της  Ε.ΚΑ.Σ.Θ.

Σε περίπτωση αναβολής ή διακοπής αγώνα τα έξοδα του αγώνα, επιβαρύνουν τους υπαίτιους της αναβολής ή διακοπής του.

 

ΑΡΘΡΟ  14: ΕΠΑΘΛΑ  ΚΑΙ  ΒΡΑΒΕΙΑ

Στη Πρωταθλήτρια ομάδα θα απονεμηθεί ΚΥΠΕΛΛΟ και ΔΙΠΛΩΜΑΤΑ με ΧΡΥΣΟ ΜΕΤΑΛΛΙΟ στις 12 αθλήτριες καθώς και στον προπονητή -τριά τους.

Στις ομάδες που θα καταλάβουν την 2η και 3n θέση στην Τελική  κατάταξη, θ’ απονεμηθούν ΔΙΠΛΩΜΑΤΑ με ΑΡΓΥΡΟ και ΧΑΛΚΙΝΟ ΜΕΤΑΛΛΙΟ,  αντίστοιχα.

Τέλος, θα απονεμηθεί ΚΥΠΕΛΛΟ ΗΘΟΥΣ στην ομάδα που θα επιδείξει το υψηλότερο αθλητικό φρόνημα που αρμόζει στους αγωνιστικούς χώρους.

 

ΑΡΘΡΟ  15:  Γ  Ε  Ν  Ι  Κ  Α

Ισχύει το άρθρο 14 της  Γενικής Προκήρυξης Πρωταθλημάτων αγων.περ.:2014/2015.