Η προκήρυξη του κυπέλλου ΕΚΑΣΘ γυναικών

24

 

Σύμφωνα  με τις διατάξεις των ισχυόντων Αθλητικών Νόμων (2725/1999, 3057/2002 & 3264/2004), των Καταστατικών της Ε.Ο.Κ. & της Ε.ΚΑ.Σ.Θ., των Κανονισμών της Ε.Ο.Κ., καθώς και των Γενικών  Προκηρύξεων  των Πρωταθλημάτων της Ε.Ο.Κ. και της Ε.ΚΑ.Σ.Θ. αγωνιστικής περιόδου 2020/2021,

 

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε

το ΚΥΠΕΛΛΟ ΓΥΝΑΙΚΩΝ  της Ε.ΚΑ.Σ.Θ. αγωνιστικής περιόδου 2020/2021 με τους παρακάτω όρους:

ΑΡΘΡΟ  1:  ΣΩΜΑΤΕΙΑ  ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΑ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ –  ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΚΛΗΡΩΣΗ  ΑΓΩΝΩΝ – ΕΝΑΡΞΗ

Στo  ΚΥΠΕΛΛΟ ΓΥΝΑΙΚΩΝ   της  Ε.ΚΑ.Σ.Θ. συμμετέχουν ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ όλα τα Σωματεία που ανήκουν στην Α΄ κατ. ΓΥΝΑΙΚΩΝ της Ε.ΚΑ.Σ.Θ. & οι ΝΕΑΝΙΔΕΣ των ομάδων των Εθνικών Κατηγοριών (Α1, Α2 κατ. Γυναικών).

Οι δηλώσεις συμμετοχής των Σωματείων πρέπει να υποβληθούν στην Ε.ΚΑ.Σ.Θ., τo αργότερο μέχρι 07/08/2020, ημέρα  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ & ώρα 15:00. Οι δηλώσεις συμμετοχής πρέπει να  περιλαμβάνουν τα στοιχεία που προβλέπονται από τους Κανονισμούς της  Ε.Ο.Κ. (άρθρο 28)  καθώς επίσης όνομα υπευθύνου, τηλέφωνο, νούμερο fax & e-mail.

Σε περίπτωση που Σωματείο δεν διαθέτει δικό του κλειστό γήπεδο,  πρέπει μαζί με τη  δήλωση συμμετοχής  να υποβάλει στην Ε.ΚΑ.Σ.Θ. και το έγγραφο, το οποίο να βεβαιώνει ότι του παραχωρήθηκε ως έδρα, το γήπεδο που  προτείνει, καθώς  και την άδεια λειτουργίας του γηπέδου.

Η προσκόμιση της γηπεδότητας του ενδιαφερόμενου Σωματείου πρέπει να υποβληθεί στην Ε.ΚΑ.Σ.Θ. μαζί με τη δήλωση συμμετοχής.

Η κλήρωση των αγώνων θα πραγματοποιηθεί την 08/09/2020, ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 18.15 στα γραφεία της Ένωσης, παρουσία εκπροσώπων των Σωματείων.

Η έναρξη του κυπέλλου Γυναικών ορίζεται την 23/09/2020 ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ.

ΑΡΘΡΟ  2: ΜΠΑΛΕΣ ΑΓΩΝΩΝ

Ισχύει το άρθρο 2 της Γενικής Προκήρυξης Πρωταθλημάτων αγων.περ.: 2020/2021.

ΑΡΘΡΟ  3:  ΓΗΠΕΔΑ ΑΓΩΝΩΝ

Ισχύει το άρθρο 3 της Γενικής Προκήρυξης Πρωταθλημάτων αγων.περ.: 2020/2021.

ΑΡΘΡΟ 4: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ

Ισχύει το άρθρο 4 της Γενικής Προκήρυξης Πρωταθλημάτων αγων.περ.: 2020/2021.

ΑΡΘΡΟ  5:  ΤΡΟΠΟΣ  ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ  ΚΥΠΕΛΛΟΥ

Ο τρόπος διεξαγωγής θα εξαρτηθεί από τον αριθμό των ομάδων που θα δηλώσουν συμμετοχή.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σε περίπτωση που λόγω του covid-19, υπάρξει διακοπή για πάνω από 40 (σαράντα) ημέρες, αυτό θα διακοπεί και θα συνεχιστεί ή όχι, ανάλογα με τις εξελίξεις.

ΑΡΘΡΟ 6:  ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΘΛΗΤΡΙΕΣ

Ισχύει το άρθρο 5 της Γενικής Προκήρυξης Πρωταθλημάτων αγων.περ.: 2020/2021.

ΑΡΘΡΟ 7: ΔΕΛΤΙΟ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΑΘΛΗΤΡΙΩΝ

Ισχύει το άρθρο 6 της Γενικής Προκήρυξης Πρωταθλημάτων αγων.περ.: 2020/2021.

ΑΡΘΡΟ 8: ΑΝΑΒΟΛΗ ΑΓΩΝΩΝ

Ισχύει το άρθρο 7 της Γενικής Προκήρυξης Πρωταθλημάτων αγων.περ.: 2020/2021.

ΑΡΘΡΟ  9:  ΠΑΡΑΠΤΩΜΑΤΑ – ΚΥΡΩΣΕΙΣ

Ισχύει το άρθρο 9 της Γενικής Προκήρυξης Πρωταθλημάτων αγων.περ.: 2020/2021.

ΑΡΘΡΟ  10:  ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ – ΒΟΗΘΟΙ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ – ΚΟΜΙΣΑΡΙΟΙ

Ισχύει το άρθρο 10 της Γενικής Προκήρυξης Πρωταθλημάτων αγων.περ.: 2020/2021.

ΑΡΘΡΟ  11:  ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ  –  ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ  –  ΠΑΡΑΒΟΛΑ

Ισχύει το άρθρο 11 της Γενικής Προκήρυξης Πρωταθλημάτων αγων.περ.: 2020/2021.

ΑΡΘΡΟ  12: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ  ΟΡΟΙ

Για  όλους τους αγώνες ΚΥΠΕΛΛΟΥ  θα  ισχύει  εισιτήριο  3€.

Προς αποφυγή καταστρατήγησης του  ανώτατου  επιτρεπόμενου  ορίου  χωρητικότητας των  γηπέδων και των  εξαιτίας  των  δυσάρεστων  επιπτώσεων (ατυχήματα κ.λ.π.) κάθε  θεατής που θα εισέρχεται  στο  γήπεδο,  πρέπει  να  είναι  εφοδιασμένος  με  εισιτήριο.

Την οργάνωση των αγώνων, την εξασφάλιση  των αδειών, την έκδοση  και διάθεση  των  εισι-τηρίων  έχει  ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ & ΜΟΝΟΝ  η  Ε.ΚΑ.Σ.Θ.

Τονίζεται  δε  ιδιαίτερα  ότι  κανένα  Σωματείο δεν έχει  δικαίωμα  διάθεσης  εισιτηρίων  ή  καρτών  ελευθέρας  εισόδου. Συνεπώς τα πάσης  φύσεως διαρκείας ή κάρτες ελευθέρας εισόδου, πρέπει με μέριμνα του Σωματείου που τα έχει εκδώσει, να ανταλλάσσονται με εισιτήρια του συγκεκριμένου αγώνα πριν την είσοδο των κατόχων τους στο γήπεδο .

Τα έξοδα του αγώνα ανέρχονται σε 40€ (αμοιβή κάθε διαιτητού 11€, κάθε βοηθ. διαιτητού 6€), βαρύνουν  από μισά  τα δύο διαγωνιζόμενα σωματεία  τα οποία θα πρέπει να κατά-βάλλουν πριν  την  έναρξη  του  αγώνα  στον σημειωτή  το  ποσό  των  20€ έκαστο.

Σε περίπτωση  που  ένα από  τα δύο Σωματεία  δεν καταβάλει  το ποσό  που του αντιστοιχεί , μηδενίζεται.

Σε περίπτωση αναβολής ή διακοπής αγώνα τα έξοδα του αγώνα, επιβαρύνουν τους υπαίτιους της αναβολής ή διακοπής του.

ΑΡΘΡΟ  13 :  ΕΠΑΘΛΑ  ΚΑΙ  ΒΡΑΒΕΙΑ

Στην Κυπελλούχο Ομάδα θα απονεμηθεί ΚΥΠΕΛΛΟ και ΔΙΠΛΩΜΑΤΑ με μετάλλιο στις 12 αθλήτριές της, καθώς και στον Προπονητή -τριά της.

Στη φιναλίστ ομάδα, στις 12 αθλήτριές της, καθώς και στον Προπονητή-τριά της θα απονεμηθούν διπλώματα και μετάλλια.

AΡΘΡΟ 14:   Γ Ε Ν Ι Κ Α

Ισχύει το άρθρο 14 της Γενικής Προκήρυξης Πρωταθλημάτων αγωνιστικής περιόδου 2020/2021